2003 Oct 18 - 星 期 六

熱 血 廢 人

熱 血 廢 人  苦 榮 + shine

天 ︰ 唉 ﹗
  有 隻 烏 蠅 「 嬲 」 我  總 好 過 甩 底
  廁 格 不 肯 收 養  垃 圾 站 有 位
南 ︰ 我 那 知 己 好 友 是 廢 紙 爛 泥
  未 認 命 廢 物 廢 得 得 體
苦 ︰ 任 我 再 醜 樣 內 涵 亦 美 麗  亦 能 推 出 公 仔
  任 智 商 偏 低 但 從 未 虛 偽
合 ︰ 我 勝 在 無 稽

合 ︰ 熱 血 的 衰 仔  轉 方 法 睇 我 一 切 就 美 麗
  大 眾 每 一 位  懶 得 去 講 究 身 世
  鬥 爛 市  夠 爛 至 好 睇  甘 於 做 勢

苦 ︰ hur--aah 看 我 身 軀 矮 細 心 中 卻 多 計
  性 格 相 當 高 貴  為 世 人 墊 底
  那 個 資 質 聰 慧 就 更 多 問 題
  越 笨 拙 我 越 見 得 生 鬼
南 ︰ 六 百 種 標 準 為 何 用 慣 例  亂 來 分 出 高 矮
天 ︰ 就 任 你 抵 毀 賤 人 沒 關 係  當 你 是 無 稽

合 ︰ 未 似 布 公 仔  會 精 細 得 意 可 愛 又 瑰 麗
  做 個 正 衰 仔  廢 都 廢 得 最 矜 貴
  鬥 爛 市  夠 爛 至 好 睇  甘 於 做 勢

(rap)
苦 ︰ 孤 兒 仔 撞 到 屋 村 仔 無 奈 失 戀 王 踩 正 爛 泥
南 ︰ 鐵 罐 廢 抑 或 報 紙 廢 就 算 膠 袋 廢 未 夠 我 廢
天 ︰ 我 獻 世 定 係 你 獻 世 邊 個 會 獻 世 去 問 上 帝
合 ︰ 正 廢 人 廢 人 都 係 人 熱 血 o既 廢 人 熱 血 會 沸 騰

合 ︰ 未 似 布 公 仔  會 精 細 得 意 可 愛 又 瑰 麗
  做 個 正 衰 仔  廢 都 廢 得 最 矜 貴
  熱 血 的 衰 仔  轉 方 法 睇 我 一 切 就 美 麗
  大 眾 每 一 位  懶 得 去 講 究 身 世
  世 上 有  廢 物 五 億 位  一 起 做 勢

[ Music ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
Music
iPod shuffle 3rd gen - wtf
新 iPod nano
方 大 同 未 來 演 唱 會
2007 Eason Concert
成 事 不 足 - 新 iPod
新 iPod
iPod 耳 筒
Wyman 這 首 詞 , 境 界 很 高
遲 來 了 的 Eason Concert
林 子 祥 演 唱 會

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS