2009 Aug 12 - 星 期 三 - 陰晴不定

不 經 意 遇 上 : 2008 電 擊 模 型 王 總 冠 軍

路 經 奧 海 城 , 竟 會 遇 上 模 型 王 在 這 展 覽 。

[ FoTo ] [ 空 閒 ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
空 閒
Next Sucks One
PSP 1000 換 joystick
二 人 四 轆 @ 大 尾 篤
Charlie Brown Cafe (TST)
大 白 免 糖 太 空 衣
原 來 真 係 有 人 會 執 到 銀 包 攞 去 差 館 架 !
百 無 聊 賴 的 一 個 月
2008 年 第 一 滴 血
動 植 物 公 園 ? 入 去 睇 下 囉 , 又 唔 駛 錢
投 資 眾 生 相

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS