2009 Jul 16 - 星 期 四 - 陰晴不定

PSP 1000 換 joystick

某 天 開 始 , PSP 的 joystick 開 始 自 己 長 期 向 左 , 讓 我 跟 朋 友 打 機 常 處 劣 勢 。

上 網 找 了 找 , 似 乎 可 以 自 己 換 , 於 是 在 Amazon.com 買 了 個 替 換 joystick 。

價 錢 不 很 便 宜 , 可 能 淘 寶 甚 麼 的 會 更 好 ? 不 詳


要 鬆 的 縲 絲 有 五 個


電 池 後 的 一 個 要 撕 下 保 養 貼 紙 , 但 我 的 反 正 是 水 貨 。


之 後 便 能 吧 上 蓋 除 下 , 接 着 把 磨 菇 頭 除 下 , 用 少 少 力 已 可 , 不 用 工 具


最 後 再 鬆 開 這 兩 個 就 能 除 下 joystick 了

換 完 小 心 除 去 screen 上 的 塵 才 裝 回 去 吧 。

[ 空 閒 ] [ 玩 物 ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
空 閒
Next Sucks One
不 經 意 遇 上 : 2008 電 擊 模 型 王 總 冠 軍
二 人 四 轆 @ 大 尾 篤
Charlie Brown Cafe (TST)
大 白 免 糖 太 空 衣
原 來 真 係 有 人 會 執 到 銀 包 攞 去 差 館 架 !
百 無 聊 賴 的 一 個 月
2008 年 第 一 滴 血
動 植 物 公 園 ? 入 去 睇 下 囉 , 又 唔 駛 錢
投 資 眾 生 相

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS