2008 Dec 21 - 星 期 日 - 晴

Charlie Brown Cafe (TST)

這 天 又 去 了 Charlie Brown Cafe 。 尖 沙 咀 這 間 有 好 多 擺 設 , 環 境 也 較 闊 落 。 上 樓 梯 時 替 我 喜 歡 的 woodstock 拍 了 個 照 。


這 是 哀 瘋 生 滋 拍 的

========

Charlie Brown Cafe

尖 沙 咀 金 馬 倫 道 58-60 號 國 鈀 大 廈 地 下 及 1 樓

[ 空 閒 ]   [ Comment (1) ]  
Name
Email
Link
Comment
kc
I love the hazelnut chocolate there...

One of my fav spots
2008 Dec 25   5:16 AM
空 閒
Next Sucks One
不 經 意 遇 上 : 2008 電 擊 模 型 王 總 冠 軍
PSP 1000 換 joystick
二 人 四 轆 @ 大 尾 篤
大 白 免 糖 太 空 衣
原 來 真 係 有 人 會 執 到 銀 包 攞 去 差 館 架 !
百 無 聊 賴 的 一 個 月
2008 年 第 一 滴 血
動 植 物 公 園 ? 入 去 睇 下 囉 , 又 唔 駛 錢
投 資 眾 生 相

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS