2008 Nov 8 - 星 期 六 - 晴

「 腳 仔 按 按 」

老 竇 本 身 並 不 太 接 受 按 摩 機 的 , 因 為 覺 得 機 器 按 不 懂 避 重 就 輕 。

有 那 麼 舒 服 嘛 ?

[ Comics ]   [ Comment (6) ]  
Name
Email
Link
Comment
KC
this is good. ur 畫工 is better than my sis.
i know that 機舖 gag. whahhaaaaa~
Reply:
hahah, thank you thank you.. 係咪真架?定係你要柴台佢咋。
2008 Nov 10   9:23 PM
Je Je
I like this one ah, I tried this at my friend’s place, ho comfy ah~
Reply:
我係樓下屋村商場試左兩試見佢又做緊 promotion 平左幾舊咪買囉。
2008 Nov 10   6:50 PM
AC
畫得很似! Day 2 放下了什麼?
Reply:
錢 , 這 是 遊 戲 機 舖 的 「 禮 儀 」 , 放 下 錢 表 示 玩 緊 果 個 人 離 座 後 就 到 放 低 錢 o既 人 了 。
2008 Nov 9   9:47 PM
kc
點解威爸也要篤手指?
2008 Nov 9   1:02 PM
kc
第二張威爸眼閃閃, 很攪笑
sofa 畫得很好eh
Reply:
眼閃閃=電視反光 haha4
多謝多謝
2008 Nov 8   9:02 PM
Kc
Uncle 的確按得很Enjoy
Reply:
佢而家每晚都按!!
2008 Nov 8   6:25 PM
Comics
今 早 見 到 一 位 媽 媽
左 右 左 右 , 左 左 右 右
四 小 強 唱 K
腳 仔 按 按 二
驚 天 地 泣 鬼 神 的 公 仔 麵

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS