2008 Mar 25 - 星 期 二 - 陰晴不定

再 見 了 , 神 秘 電 話

拒 收 訊 息 登 記 冊 已 經 接 受 6 字 頭 同 9 字 頭 的 電 話 登 記 好 一 陣 子 咧 , 9 字 頭 號 碼 會 係 4 月 7 日 正 式 生 效 , 以 後 再 收 到 D 「 拉 客 」 電 話 就 可 以 告 佢 了 。

先 睇 睇 FAQ 啦

登 記 號 碼 係 1835 000

[ News ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
News
讓 人 氣 憤 的
阿 芝 復 出 了
30秒的手機鈴聲 vs 3分鐘的歌
想 談 談 這 單 新 聞
阿 芝 加 油 ! 我 地 撐 你
巴 士 阿 叔
天 時 地 利 人 和
白 蓮 教
畢 竟 仍 然 有 愛
傻 蛋 社 評

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS