2007 Jul 7 - 星 期 六 - 晴

今 早 去 了 跑 街 , 一 向 跑 開 黃 昏 , 烈 日 下 果 然 是 另 一 個 Level 。

跑 呀 跑 , 忽 然 看 見 一 部 自 動 販 賣 機 , 而 竟 然 又 有 我 至 愛 及 當 時 最 需 要 的
POCARI
眼 前 一 亮 , 正 想 去 買 之 際 … … 發 現 機 上 寫 着 「 八 達 通 失 靈 」→ 囧 ← 身 上 只 有 八 達 通

繼 續 跑 去 也 … …

最 beating 竟 然 是 背 痛 , 像 個 老 人 -__-'

[ Sports ]   [ Comment (1) ]  
Name
Email
Link
Comment
小Syl
你就好啦...仲跑得郁~~
我連走幾步都想死喇...

問:點解無啦啦去跑步呢?
2007 Jul 8   11:06 PM
Sports
Pete vs Roger @ Seoul
Federer 連 續 五 年 成 為 温 布 頓 冠 軍
Roger vs Pete, DVD arrived
Roger vs Pete

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS