2007 Mar 12 - 星 期 一 - 雨

投 資 眾 生 相

從 Call Centre 觀 察 投 資 者 很 有 意 思 。

有 機 關 鎗 式 心 慌 慌 投 資 者 : 「 X 生 , 你 可 唔 可 以 講 得 慢 少 少 , 因 為 你 個 電 話 唔 係 太 清 楚 。 」

有 十 五 十 六 價 位 唔 定 投 資 者 : 「 十 萬 股 , 落 六 仙 七 … 落 六 仙 八 ? 你 決 定 左 我 先 幫 你 計 啦 。 」

有 對 市 場 運 作 不 通 投 資 者 : 「 暫 時 無 人 出 貨 喎 … … … … … … 咁 點 算 ? 無 人 出 貨 咪 入 唔 到 囉 , 要 等 到 有 人 出 貨 」

開 市 前 騎 呢 怪 比 較 多 : 「 而 家 參 考 價 xxxx , 係 呀 , 十 點 先 開 市 架 。 」

[ 空 閒 ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
空 閒
Next Sucks One
不 經 意 遇 上 : 2008 電 擊 模 型 王 總 冠 軍
PSP 1000 換 joystick
二 人 四 轆 @ 大 尾 篤
Charlie Brown Cafe (TST)
大 白 免 糖 太 空 衣
原 來 真 係 有 人 會 執 到 銀 包 攞 去 差 館 架 !
百 無 聊 賴 的 一 個 月
2008 年 第 一 滴 血
動 植 物 公 園 ? 入 去 睇 下 囉 , 又 唔 駛 錢

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS