2007 Mar 4 - 星 期 日 - 陰

零 消 費

大 病 一 場 後 , 今 個 週 末 決 定 要 出 街 走 走 散 散 心 , 早 前 在 adidas 網 站 見 到 一 雙 鞋 似 乎 可 以 當 作 皮 鞋 substitute , 又 因 為 約 了 家 人 在 尖 沙 咀 吃 飯 , 因 利 成 便 往 旗 艦 店 走 走 。

一 如 以 往 , 旗 艦 店 有 大 量 貨 品 , 五 花 八 門 , 不 過 沒 甚 麼 吸 引 , 反 正 自 己 衣 服 已 是 過 多 了 。

於 是 去 了 海 港 城 , 走 page one , 走 Hong Kong Records , 走 到 去 海 運 gigasports , toys'r'us , 光 看 。

[ 空 閒 ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
空 閒
Next Sucks One
不 經 意 遇 上 : 2008 電 擊 模 型 王 總 冠 軍
PSP 1000 換 joystick
二 人 四 轆 @ 大 尾 篤
Charlie Brown Cafe (TST)
大 白 免 糖 太 空 衣
原 來 真 係 有 人 會 執 到 銀 包 攞 去 差 館 架 !
百 無 聊 賴 的 一 個 月
2008 年 第 一 滴 血
動 植 物 公 園 ? 入 去 睇 下 囉 , 又 唔 駛 錢

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS