2006 Dec 27 - 星 期 三

舊 郵 政 總 局


舊 郵 政 總 局 , 清 拆 於 1976 年


應 該 是 劉 欽 棟 的 畫

舊 郵 政 總 局 竟 拆 了 來 起 環 球 大 廈 , 十 個 「 吓 ! ? 」

實 在 可 惜 。

========

老 實 說 , 我 很 想 講 句 晦 氣 說 話 , 反 正 那 些 值 得 保 留 的 都 拆 掉 了 (** 當 然 當 中 也 包 括 天 星 碼 頭) , 這 個 時 候 再 談 保 育 都 是 浪 費 精 神 吧 。

今 年 今 日 , 和 大 眾 最 密 切 、 最 息 息 相 關 的 舊 建 築 一 定 是 天 星 碼 頭 , 連 那 也 保 不 住 , 再 保 住 油 麻 地 警 署 、 灣 仔 舊 街 市 等 , 始 終 是 缺 了 最 重 要 的 一 棟 。 枉 特 首 還 夠 膽 上 電 台 說 : share 大 家 尋 根 的 情 懷 ( 之 後 又 說 皇 后 碼 頭 還 是 一 定 要拆 ) 。 有 時 真 是 懷 疑 官 員 們 是 不 是 鬼 迷 心 竅 , 怕 拆 這 些 殖 民 地 建 築 時 說 句 「 不 拆 」, 就 會 被 傳 媒 抓 著 他 們 殖 民 地 官 員 出 身 的 過 去 抺 黑 一 翻 , 傳 到 阿 爺 耳 中 聽 著 不 舒 服 。

當 年 英 國 人 拆 郵 局 , 大 家 可 能 「 無 乜 say 」 , 今 年 今 日 , 港 人治 港 , 大 家 竟 還 是 「 無 乜 say 」 , 奇 怪 也 。 政 府 用 殖 民 地 留 下 來 的 資 詢 制 度 , 再 殖民 地 式 霸 權 執 行 , 連 臨 拆 前 少 少 反 對 聲 音 也 沒 有 正 面 回 應 過 , 連 少 少 談 論 空 間 也 不給 予 。 勇 於 對 死 物 動 手 , 郤 不 敢 對 殖 民 地 的 制 度 動 手 。

[ 牢 騷 ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
牢 騷
告 別 2K
iPhone did change the game... but in a bad way
3 為 香 港 及 澳 門 帶 來 iPhone
IT Project 嘛 ...
今 非 昔 比 - 山 頂
屋 漏 偏 逄 夜 雨 時
百 式 完 成 日 + 2
還 沒 完 全 康 復 呢
100 ° F
灰 灰 的 天

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS