2006 Jul 16 - 星 期 日

豆 袋

早 前 家 中 出 現 練 高 球 打 破 玻 璃 茶 几 的 罕 見 意 外 , 客 廳 騰 出 一 大 片 空 間 , 感 覺 煥 然 一 新 , spacious 了 很 多 。

很 想 保 留 那 份 空 間 感 , 特 別 不 想 再 要 另 一 張 茶 几 了 , 於 是 積 極 參 與 了 重 新 報 置 的 工 作 , 提 出 了 用 豆 袋 replace 茶 几 的 主 意 , 沒 有 遭 到 贊 成 或 反 對 。 其 實 旱 有 地 父 母 都 沒 怎 麼 參 與 , 好 像 只 有 我 一 個 推 動 , 而 涉 事 者 又 一 副 不 大 緊 張 的 樣 子 , 氣 死 。 不 過 更 好 吧 , 讓 我 全 權 話 事 。

走 訪 了 多 間 傢 俬 家 俱 店 , 也 沒 找 到 多 少 個 豆 袋 , 最 後 還 是 多 謝 google →
http://www.slackbeanbags.com

雖 然 只 在 weekend 開 門 , 而 且 似 是 貨 倉 , 但 勝 在 款 多 任 坐 , 如 看 過 catalogue 已 知 想 要 的 款 式 , 可 以 去 銅 鑼 灣 city super 訂 購 。 今 天 和 Alvin 去 了 看 , 其 實 已 經 選 中 了 , 所 以 只 去 試 坐 和 選 pattern 。 還 以 為 要 先 訂 後 取 , 原 來 是 即 叫 即 入 豆 , 下 午 已 在 家 中 侍 候 了 。

晚 上 回 到 家 中 , 見 父 親 好 不 安 樂 的 坐 在 上 面 看 電 視 , 應 該 滿 意 吧 。

[ 空 閒 ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
空 閒
Next Sucks One
不 經 意 遇 上 : 2008 電 擊 模 型 王 總 冠 軍
PSP 1000 換 joystick
二 人 四 轆 @ 大 尾 篤
Charlie Brown Cafe (TST)
大 白 免 糖 太 空 衣
原 來 真 係 有 人 會 執 到 銀 包 攞 去 差 館 架 !
百 無 聊 賴 的 一 個 月
2008 年 第 一 滴 血
動 植 物 公 園 ? 入 去 睇 下 囉 , 又 唔 駛 錢

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS