2006 Jun 10 - 星 期 六

山 洪 瀑 發 re-encounter

昨 天 黑 雨 下 , 山 洪 又 瀑 發 , 今 次 找 到 了 好 位 置 拍 下 了 山 上 的 激 流 。

[ 空 閒 ]   [ Comment (1) ]  
Name
Email
Link
Comment
Mum
where? near your office?
Reply:
ya, that uphill road @ the mini round about next to my office ar
2008 Sep 19   12:52 PM
空 閒
Next Sucks One
不 經 意 遇 上 : 2008 電 擊 模 型 王 總 冠 軍
PSP 1000 換 joystick
二 人 四 轆 @ 大 尾 篤
Charlie Brown Cafe (TST)
大 白 免 糖 太 空 衣
原 來 真 係 有 人 會 執 到 銀 包 攞 去 差 館 架 !
百 無 聊 賴 的 一 個 月
2008 年 第 一 滴 血
動 植 物 公 園 ? 入 去 睇 下 囉 , 又 唔 駛 錢

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS