2006 Jun 2 - 星 期 五

山 洪 瀑 發

今 天 公 司 後 山 山 洪 瀑 發


泥 水 激 流 狀 從 山 上 湧 下


淹 沒 附 近 馬 路


...


水 流 急 速 , 有 如 小 江 河


一 度 擔 心 情 況 惡 化 會 滯 留 公 司 , 不 過 放 工 時 已 清 場

[ 空 閒 ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
空 閒
Next Sucks One
不 經 意 遇 上 : 2008 電 擊 模 型 王 總 冠 軍
PSP 1000 換 joystick
二 人 四 轆 @ 大 尾 篤
Charlie Brown Cafe (TST)
大 白 免 糖 太 空 衣
原 來 真 係 有 人 會 執 到 銀 包 攞 去 差 館 架 !
百 無 聊 賴 的 一 個 月
2008 年 第 一 滴 血
動 植 物 公 園 ? 入 去 睇 下 囉 , 又 唔 駛 錢

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS