2003 Mar 18 - 星 期 二

After the Banquet

另 外 , 因 為 嫌 After the Banquet 0既 內 容 太 煩 & 『 尋 』, 一 口 氣 讀 晒 剩 低 過 百 幾 頁 , 大 概 係 想 話 日 本 男 人 0既 大 男 人 思 想 要 改 下 , 同 埋 少 少 講 下 政 治 0既 黑 暗 。 內 容 係 話 一 個 開 高 級 傳 統 日 本 餐 廳 0既 中 年 女 人 , 愛 上 一 個 退 休 政 客 , 結 左 婚 之 後 , 呢 個 政 客 俾 某 黨 邀 請 復 出 選 市 長 , 呢 個 女 人 就 向 銀 行 抵 押 左 自 己 間 鋪 做 選 舉 經 費 , 又 親 力 親 為 , 但 係 又 唔 可 以 俾 佢 老 公 知 道 , 因 為 呢 條 友 會 覺 得 要 洗 老 婆 錢 黎 選 不 如 輸 左 好 過 , 卒 之 梗 係 俾 個 老 公 發 現 左 啦 , 咁 都 無 計 , 錢 都 洗 左 , 但 係 佢 就 發 爛 咋 要 佢 老 婆 執 左 間 鋪 , 咁 呢 個 女 人 真 係 執 左 間 鋪 , 最 後 都 係 選 輸 左 , 主 要 係 唔 夠 對 方 多 錢 , 其 次 對 方 又 耍 手 段 , 人 生 攻 擊 啦 。 咁 選 完 就 無 野 啦 懶 係 , 但 係 呢 個 女 人 又 覺 得 退 休 生 活 悶 , 間 鋪 又 賣 唔 出 , 而 且 話 晒 間 鋪 係 佢 一 手 一 腳 搞 到 有 聲 有 色 , 就 瞞 住 個 老 公 重 開 , 諗 住 到 佢 發 現 左 先 再 算 , 咁 又 梗 係 俾 佢 知 道 , 呢 條 友 覺 得 老 婆 咁 樣 唔 守 信 已 經 係 unfaithful ... 咁 要 呢 個 女 人 係 呢 段 婚 姻 同 間 鋪 二 揀 一 , 佢 揀 左 離 婚 < 完 >

可 能 佢 寫 呢 本 書 果 陣 都 幾 反 映 當 代 0既 問 題 0既 ... 但 係 家 下 睇 , 除 左 悶 出 鳥 來 就 無 乜 感 覺 喇 , 即 係 , 真 係 睇 到 好 煩 囉 , 又 唔 想 好 似 中 途 擺 低...

[ Reading ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
Reading
RSS 推 介 - Mighty Optical Illusions
The Premiership Football Miscellany - John White
想 當 年 老 婆 還 是 正 常 人
Han Anderson’s Fairy Tales
Angels and Demons - Dan Brown
香 港 的 殖 民 地 幽 靈
《 又 喊 又 笑 》
The Ass and the Old Shepherd
香 港 簡 史
Life: The Odds (And How to Improve Them)

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS