2006 May 21 - 星 期 日

接 今 天 到 港 的 第 一 班 機

到 埗 時 間 是 5:28am , 從 Sydney 來 的 CX 138 。

天 未 光 已 在 青 馬 上 風 馳 電 掣 , 回 程 時 天 已 大 白 了 。

[ 空 閒 ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
空 閒
Next Sucks One
不 經 意 遇 上 : 2008 電 擊 模 型 王 總 冠 軍
PSP 1000 換 joystick
二 人 四 轆 @ 大 尾 篤
Charlie Brown Cafe (TST)
大 白 免 糖 太 空 衣
原 來 真 係 有 人 會 執 到 銀 包 攞 去 差 館 架 !
百 無 聊 賴 的 一 個 月
2008 年 第 一 滴 血
動 植 物 公 園 ? 入 去 睇 下 囉 , 又 唔 駛 錢

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS