2005 Nov 14 - 星 期 一

打 球 - 久 違 了

體 能 差 了 很 多 , 走 位 又 不 像 樣 , 防 守 又 輕 易 被 fake ; 想 好 好 做 個 role player , 傳 傳 球 , 拉 空 對 方 防 守 , 又 做 得 笨 笨 的 。 全 晚 唯 一 可 取 只 有 最 後 一 場 連 入 兩 分 , 逼 得 deuce , 不 過 之 後 又 在 沒 有 表 現 下 輸 了 … …

[ bball ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
bball
Air Penny II Retro
Crazy 8
Penny Shaq reunion -_-’
呢 個 場 我 地 玩 晒 晒 晒 晒 晒 晒 ~~~!
Concord Supreme
悲 乎 , 修 頓
27 Dec 2005 BBall
81
中 鋒 阿 Koo
久 違 的 打 全 場

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS