2003 Mar 7 - 星 期 五

傻 蛋 社 評

死 啦 , 開 始 有 少 許 懷 念 「 鹹 濕 總 統 」添 , 果 陣 搞 到 咁 鬼 樣 衰 , 諗 住 換 過 個 實 無 衰 , 點 知 呢 隻 「 馬 騮 精 總 統 」仲 低 B 。

四 面 樹 敵 之 餘 又 講 野 唔 經 大 腦 , 仲 記 得 報 道 過 佢 叫 英 女 王 做 "fat ass" ... 野 身 蟻 返 黎 搞 到 死 人 塌 樓 。

國 內 經 濟 唔 見 好 轉 , 仲 出 條 屎 橋 減 低 失 業 數 字 , send 晒 你 D 年 輕 人 出 去 打 仗 , 死 咁 一 咋 咪 無 咁 多 人 爭 工 做 囉 , 死 左 連 失 業 救 濟 都 慳 返 , 財 赤 就 梗 係 有 得 減 啦 。 仲可 以 用 咁 D 就 黎 過 期 0既 飛 彈 炸 藥 呀 咁 , 又 唔 見 佢 自 己 落 場 打 ? 咁 多 人 死 都 唔 到 佢 wor !?

[ News ]   [ Comment (0) ]  
Name
Email
Link
Comment
News
再 見 了 , 神 秘 電 話
讓 人 氣 憤 的
阿 芝 復 出 了
30秒的手機鈴聲 vs 3分鐘的歌
想 談 談 這 單 新 聞
阿 芝 加 油 ! 我 地 撐 你
巴 士 阿 叔
天 時 地 利 人 和
白 蓮 教
畢 竟 仍 然 有 愛

© copyright 2015 rayzai.net. All rights reserved. RSS